Kwaliteitsbewaking

Om kwaliteit te borgen, is het van groot belang dat de geleverde diensten periodiek aan een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau worden getoetst. Dit kwaliteitsniveau ligt contractueel vast. In veel gevallen vindt een hercontrole plaats indien de uitslag onder het afgesproken niveau ligt en leggen wij een malus op.

CSG bewaakt de kwaliteit op verschillende manieren:

Wij verzorgen online kwaliteitsmetingen op basis van de beleving van uw gebouwgebruikers. De (tussentijdse) resultaten en de uiteindelijke rapportage zijn voor u online inzichtelijk. Via onderstaande link bieden wij u de mogelijkheid een belevingsmeting uit te voeren.

Demo kwaliteitsbelevingsmeting

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij als ‘mystery guest’ uw locatie bezoeken om een vooraf overeengekomen belevingstest uit te voeren. Bijvoorbeeld op gebied van klantgerichtheid en beleefdheid, maar ook op bijvoorbeeld de controle op het dragen van de juiste (werk)kleding, netheid of zelfs de juiste temperatuur van uitgestalde producten in uw (bedrijfs)kantine.

Een verbintenis gaat om meer dan alleen een goede technische kwaliteit. Irritatie of ontevredenheid over uw leverancier kan ook op andere manieren ontstaan. Het nakomen van álle gemaakte afspraken vinden wij dan ook heel belangrijk. Om dit te toetsen, te monitoren en te verbeteren hebben wij een systeem ingericht om de totale dienstverlening te beoordelen. Alle gemaakte afspraken brengen wij in dit systeem in kaart.

Door middel van eenvoudige keuzemenu’s wordt aangegeven in hoeverre aan de afspraak is voldaan en wordt de totaalscore berekend. Via onderstaande link bieden wij u de mogelijkheid een beoordeling dienstverlening uit te voeren.

Onze gediplomeerde kwaliteitsinspecteurs verzorgen kwaliteitsmetingen volgens het (NEN 2075 / EN 13549) genormeerde VSR-KMS kwaliteitmeetsysteem. Daarnaast voeren wij separate controles uit op uitgevoerde laagfrequente (schoonmaak)werkzaamheden en verzorgen wij HACCP metingen.

Ons gehele kwaliteitsbewakingsproces is geautomatiseerd, de inspecteur voert de kwaliteitsmetingen op een tablet met plattegrond uit. Dit heeft als voordeel dat uw gegevens altijd actueel zijn (overeenkomen met het ruimtebestand). Bovendien ontvangt u snel en accuraat het resultaat van de kwaliteitsmetingen in rapportagevorm. De rapportages geven in een oogopslag het geconstateerde kwaliteitsniveau weer.

Terug naar overzicht